آوازک

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

۱ مطلب با موضوع «عرفان و اخلاق :: عدالت» ثبت شده است

 

شهید مطهری(ره) در کتاب اسلام و نیازهای زمان آورده اند:[1]

بعضى امور تقاضاهاى مختلف دارند. اینها همان امورى هستند که تغییرپذیرند. ولى یک سلسله تقاضاها و احتیاجات هستند که ثابت و لایتغیرند؛ امورى نیستند که در زمانهاى مختلف تغییر بپذیرند، بلکه آنها را باید حفظ کرد.

انحراف زمان از اینها دلیل بر انحراف و فساد زمان است. به عبارت دیگر احتیاجات فردى و اجتماعى بشر بر دو قسم است: بعضى ثابت است و بعضى متغیر. ما در این زمینه باید در دو جبهه بجنگیم و با دو دسته طرف هستیم: یک دسته کسانى هستند که به احتیاجات متغیر اعتقاد ندارند و همه احتیاجات بشر را در تمام زمانها ثابت فرض مى‏ کنند، که ما نام آنها را جامدها مى‏ گذاریم.

دسته دیگر افرادى هستند که ما آنان را جاهل مى ‏گوییم. اینها همه چیز را تغییرپذیر مى ‏دانند. بنا به فرض جامدها، در مقتضیات زمان، چیزى که باید وضع خودش را به تبع زمان تغییر بدهد وجود ندارد، و طبق نظر جاهلها هیچ چیزى در عالم وجود ندارد که در همه زمانها یکنواخت و ثابت باشد. این، اصول مطالبى بود که شبهاى قبل روى آنها بحث مى‏ کردیم.

  • ashk